Talentové zkoušky pro školní rok 2024/2025

​Vážení rodiče, děkujeme za zájem o výuku vašich dětí v ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady. Každý rok přijímáme na všech oborech nové žáky na základě  talentových zkoušek. 

Termíny talentových zkoušek jsme stanovili dle rozpisu níže. Vyplňte, prosím, elektronickou přihlášku ke studiu, při vyplnění elektronické přihlášky si vyberete přednastavený termín.  Je nutné vyplnit elektronickou přihlášku a tím získat termín talentových zkoušek, bez toho nebudete moci přijímací zkoušky konat. 

Elektronická přihláška – odkaz

https://zus-podebrady.cz/index.php/dokumenty/https-klasifikace-jphsw-cz-application-defaulthashb6aea7af56564f32a22ce27f25936b82/

ZUŠ Poděbrady:

Hudební obor:

 • středa 15. 5. 2024 od 13.40 – 18. hod.
 • pondělí 27. 5. 2024 od 13.00 – 16.40 hod.
 • úterý 11. 6. 2024 od 13.30 – 18.00 hod.

Výtvarný obor:

 • pondělí  20. 5. 2024 od 16 – 17.30 hod.
 • čtvrtek   23. 5. 2024 od 16 – 17.30 hod.
 • pondělí 17. 6. 2024 od 16 – 17.30 hod.

Literárně dramatický obor:

 • pondělí 13. 5. 2024 od 16.00 – 18.00 hod.
 • úterý 18. 6. 2024 od 16.00 – 18.00 hod.

Taneční obor:

 • čtvrtek 2. 5. 2024  od 14.00 – 18.00 hod.
 • pondělí 17. 6. 2024  od 15.00 – 17.00 hod.

Pobočka Městec Králové:

Hudební obor:

 • pondělí 13. 5. 2024 od 13.00 – 16.30 hod.
 • pondělí 3. 6. 2024 od 13.00 – 16.30 hod.
 • čtvrtek 6. 6. 2024 od 13.00 – 16.30 hod.

Výtvarný obor:

 • čtvrtek 23. 5. 2024 od 16 – 17.30 hod.
 • čtvrtek 6. 6. 2024 od 16 – 17.30 hod.

 

Během zkoušek nelze hromadně čekat v budově školy vzhledem k současným bezpečnostním opatřením. Ke zkoušce se dostavte max. 5 min. před rezervovaným časem.

Vzhledem k naplněnosti kapacity školy žádáme veřejnost o dodržení termínů talentových zkoušek pro jednotlivé obory.

V září může být již kapacita školy naplněna a přijetí do ZUŠ pro školní rok 2024/ 2025 nebude možné.

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách  – sekce Akce školy a vývěsce ZUŠ do 30. 7. 2024

Výsledky talentových zkoušek:

HO –

VO –

TO –

LDO –

Přijatí žáci se dostaví nejpozději do 9. 9. 2024 do kanceláře ZUŠ

Kritéria přijímacích talentových zkoušek

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na hudebním oboru :

 1. Intonační předpoklady – zazpívá jednoduchou lidovou píseň (např. Skákal pes, Já do lesa nepojedu, Běží liška k Táboru)  s doprovodem i bez doprovodu, transpozice, opakuje krátký melodicko-rytmický útvar
 2. Sluchové předpoklady – rozpozná směr melodie, určí vyšší a nižší tón, zopakuje zahraný tón, známá písnička – hledej chybu, počet tónů zahraných harmonicky, poznání vyššího a nižšího tónu z dvojzvuku
 3. Rytmus – ozvěny – schopnost reprodukovat jednoduché rytmické úseky, tečkovaný rytmus, synkopu, triolu
 4. Paměť  – schopnost reprodukovat krátký rytmický či rytmicko – melodický model v 2 a 3 taktu v rozsahu 2 – 4 taktů

Upozorňujeme rodiče, kteří si přejí, aby dítě navštěvovalo výuku klavíru, je bezpodmínečně nutné mít doma akustický klasický nástroj  – pianino, křídlo – elektrické varianty nejsou přípustné !

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na tanečním oboru :

 1. Rytmické cítění – vytleskávání, vydupávání zadaného rytmu
 2. Pohybová koordinace – zopakování krátké pohybové vazby
 3. Zjištění celkových fyzických dispozic – flexibilita

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na výtvarném oboru :

 1. vytrvalost a soustředěnost
 • schopnost dívat se kolem sebe
 • výstižná ikonografická schémata
 • bohatství odpozorovaných detailů

 

 1. bezprostřední uvolněnost výtvarného projevu
 • výtvarná velkorysost
 • svobodné zacházení s formátem
 • užívání výtvarné nadsázky
 • živý barevný projev
 1. tvořivost
 • fantazie a představivost
 • originální řešení otázek
 • variace nápadů

 

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na literárně – dramatickém oboru :

 1. Krátká báseň, říkanka
 2. Etuda na zadané téma – improvizace
 3. Pohybová, hlasová a rytmická cvičení

Na talentové zkoušky z LDO si připravte krátkou báseň.

Žádná speciální předchozí průprava se nevyžaduje. Hodnocení zúčastněných dětí bude provedeno až po ukončení všech termínů talentových zkoušek. Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny koncem července na našich webových stránkách a ve vývěsce školy. Tyto výsledky určí pořadí přijímání žáků ke studiu na volná místa, případně pořadí náhradníků. Přednostně přijímáme žáky na smyčcové nástroje: violoncello, housle a žesťové nástroje – trubka, lesní roh, pozoun

– přijatý žák se hlásí v prvním týdnu září v kanceláři ZUŠ

– čekatel bude po uvolnění místa kontaktován vedením ZUŠ

– přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím plánem

– množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

– o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy. Upozorňujeme rodiče, že přijatí žáci studují podle platného ŠVP, jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, nejen hru na zvolený nástroj!!

 

Upozornění rodičům : Informace o výsledcích talentových zkoušek 2024 – 2025 budou vyvěšeny v informační tabuli u vchodu do ZUŠ a na webu  www.zus-podebrady.cz. na konci července 2024

Prosíme rodiče přijatých žáků, aby do 25.8. 2024 zaslali email na adresu ptackova@zus-podebrady.cz, že žák nastoupí do ZUŠ, a v týdnu od 2. – 6.9. se dostavili do kanceláře školy, kde obdrží přesnější informace o domluvě rozvrhů. Pokud se uchazeč o studium do 9.9. nedostaví k zápisu do školy, ani nezašle email na výše uvedenou adresu, bude  jeho místo postoupeno dalším čekatelům. Čekatelé budou umístěni průběžně po uvolnění kapacity školy, proto určitě vyčkejte, pár dětí vždy na začátku školního roku zjistí, že z nějakého důvodu již nemohou navštěvovat výuku a odhlásí se.

Všem našim žáčkům i jejich rodičům přejeme krásné léto a mnoho úspěchů ve studiu.

Předškolní děti 3-5 leté mohou být přijaty do výuky Dětské akademie ( hudebně pohybová výuka ) bez talentových zkoušek. Elektronickou přihlášku posílejte vyplněnou na webu školy i během září. První informativní schůzka bude na začátku září, termín včas upřesníme

Zápis přijatých dětí bude v pondělí 2. 9. 2024 od 9 do 11.30 hodin v kanceláři ZUŠ ve 3. poschodí a  další pracovní dny 3. –  6. 9. od 12.30 do 17 hodin.  Schůzka rodičů nově přijatých dětí 5 – 7 letých do PHV a na hudební obor i starších dětí, bude na začátku září. Pokud se nebudete moci k zápisu nebo na schůzku dostavit a máte zájem nebo nemáte zájem o výuku na ZUŠ, oznamte nám to prosím emailem na adresu  ptackova@zus-podebrady.cz

Rodiče žáků školy, kteří pokračují ve výuce, vyplní novou přihlášku jen tehdy, pokud se změní jakékoli údaje uvedené v současné přihlášce.  Případnou odhlášku z výuky zasílejte písemně na ptackova@zus-podebrady.cz

Další informace na tel. 724 783 866, 724 783 867, 325 612 277.