Upozornění rodičům : Informace o výsledcích talentových zkoušek 2020 – 2021 jsou vyvěšeny v informační tabuli u vchodu do ZUŠ a na webu  www.zus-podebrady.cz.

Výsledky talentových zkoušek 2020 – 2021

Prosíme rodiče přijatých žáků, aby do 25.8. zaslali email na adresu ptackova@zus-podebrady.cz, že žák nastoupí do ZUŠ, vyplnili elektronickou přihlášku (kdo tak ještě neučinil) a v týdnu od 1. – 5.9. přišli do kanceláře školy, kde obdrží přesnější informace o domluvě rozvrhů. Pokud se uchazeč o studium do 5.9. nedostaví k zápisu do školy, ani nezašle email na výše uvedenou adresu, bude  jeho místo postoupeno dalším čekatelům. Čekatelé budou umístěni průběžně po uvolnění kapacity školy, proto určitě vyčkejte, pár dětí vždy na začátku školního roku zjistí, že z nějakého důvodu již nemohou navštěvovat výuku a odhlásí se.

Všem našim žáčkům i jejich rodičům přejeme krásné léto a mnoho úspěchů ve studiu.

Předškolní děti 3-5 leté mohou být přijaty do výuky Dětské akademie ( hudebně pohybová výuka ) bez talentových zkoušek. Elektronickou přihlášku posílejte vyplněnou na webu školy i během září. První informativní schůzka bude ve středu 9. 9. od 16 hodin v 1. poschodí, učebna č. 30 – Taneční sál.

Zápis přijatých dětí bude v úterý  1. 9. 2020 od 9 do 12 hodin v kanceláři ZUŠ ve 3. poschodí a  další dny 2. –  4. 9. od 12.30 do 17 hodin.  Schůzka rodičů nově přijatých dětí 5 – 7 letých do PHV a na hudební obor i starších dětí, bude ve čtvrtek 10. 9. od 16 hodin ve 1. poschodí učebna č. 23 – Hudební sál. Pokud se nebudete moci k zápisu nebo na schůzku dostavit a máte zájem nebo nemáte zájem o výuku na ZUŠ, oznamte nám to prosím emailem na adresu  ptackova@zus-podebrady.cz

Rodiče žáků školy, kteří pokračují ve výuce, vyplní novou přihlášku jen tehdy, pokud se změní jakékoli údaje uvedené v současné přihlášce.  Případnou odhlášku z výuky zasílejte písemně na ptackova@zus-podebrady.cz

Další informace na tel. 724 783 866, 724 783 867, 325 612 277.

Kritéria přijímacích talentových zkoušek

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na hudebním oboru :

 1. Intonační předpoklady – zazpívá jednoduchou lidovou píseň (např. Skákal pes, Já do lesa nepojedu, Běží liška k Táboru)  s doprovodem i bez doprovodu, transpozice, opakuje krátký melodicko-rytmický útvar
 2. Sluchové předpoklady – rozpozná směr melodie, určí vyšší a nižší tón, zopakuje zahraný tón, známá písnička – hledej chybu, počet tónů zahraných harmonicky, poznání vyššího a nižšího tónu z dvojzvuku
 3. Rytmus – ozvěny – schopnost reprodukovat jednoduché rytmické úseky, tečkovaný rytmus, synkopu, triolu
 4. Paměť  – schopnost reprodukovat krátký rytmický či rytmicko – melodický model v 2 a 3 taktu v rozsahu 2 – 4 taktů

Upozorňujeme rodiče, kteří si přejí, aby dítě navštěvovalo výuku klavíru, je bezpodmínečně nutné mít doma akustický klasický nástroj  – pianino, křídlo – elektrické varianty nejsou přípustné !

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na tanečním oboru :

 1. Rytmické cítění – vytleskávání, vydupávání zadaného rytmu
 2. Pohybová koordinace – zopakování krátké pohybové vazby
 3. Zjištění celkových fyzických dispozic – flexibilita

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na výtvarném oboru :

 1. vytrvalost a soustředěnost
 • schopnost dívat se kolem sebe
 • výstižná ikonografická schémata
 • bohatství odpozorovaných detailů

 

 1. bezprostřední uvolněnost výtvarného projevu
 • výtvarná velkorysost
 • svobodné zacházení s formátem
 • užívání výtvarné nadsázky
 • živý barevný projev
 1. tvořivost
 • fantazie a představivost
 • originální řešení otázek
 • variace nápadů

 

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na literárně – dramatickém oboru :

 1. Krátká báseň, říkanka
 2. Etuda na zadané téma – improvizace
 3. Pohybová, hlasová a rytmická cvičení

Na talentové zkoušky z LDO si připravte krátkou báseň. 

Žádná speciální předchozí průprava se nevyžaduje. Hodnocení zúčastněných dětí bude provedeno až po ukončení všech termínů talentových zkoušek. Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny koncem července na našich webových stránkách a ve vývěsce školy. Tyto výsledky určí pořadí přijímání žáků ke studiu na volná místa, případně pořadí náhradníků. Přednostně přijímáme žáky na smyčcové nástroje: violoncello, housle a žesťové nástroje – trubka, lesní roh, pozoun

– přijatý žák se hlásí v prvním týdnu září v kanceláři ZUŠ

– čekatel bude po uvolnění místa kontaktován vedením ZUŠ

– přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím plánem

– množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

– o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy. Upozorňujeme rodiče, že přijatí žáci studují podle platného ŠVP, jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, nejen hru na zvolený nástroj!!

 

Talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021

Talentové zkoušky jsou uzavřeny, žádný uchazeč se neprokázal potvrzením od lékaře, proto srpnové termíny jsou na všech oborech zrušeny. 

Pro vstup do budovy školy musí mít každé dítě vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Stejné prohlášení musí mít i doprovod dítěte (zákonný zástupce, prarodič, apod.). Dokument ke stažení ZDE. Pokud vláda nevydá jiné nařízení, je nutné mít při pohybu v budově školy nasazenou roušku. Samotná talentová zkouška proběhne u dítěte bez roušky. Během zkoušek nelze hromadně čekat v budově školy vzhledem k současným hygienickým opatřením. Ke zkoušce se dostavte max. 5 min. před rezervovaným časem.

HUDEBNÍ OBOR – 19.6. + 25.6. od 12.30 do 18.00 hodin  v hudebním sále ZUŠ, 1.patro

Na talentovou zkoušku HO přichází děti jednotlivě do určené učebny, po zaregistrování v našem rezervačním systému.

VÝTVARNÝ OBOR –  18. 6. od 16.00  hodin  –  talentová zkouška trvá 1,5 hodiny

–  22.6. od 16.00 hodin – talentová zkouška trvá 1,5 hodiny

2. p., uč. 49 + 45: 16.00 – 17.30 hodin

 

 1. kresba tužkou, malba vodovými barvami, 2. modelování z keramické hlíny

ŽÁDÁME O VČASNÝ PŘÍCHOD – nejdéle do 16.15 hodin, po zaregistrování v našem rezervačním systému – odkaz bude zde na stránkách na konci května 2020

TANEČNÍ OBOR –  15. 6. od 12.00 do 14.00 hodin a  22.6. od 16.00 do 18.00 hod. v tanečním sále  – po zaregistrování v našem rezervačním systému – odkaz bude zde na stránkách na konci května 2020

 

 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR–  16. 6. od 15.15 do 17.30 hodin – SE Z DŮVODU NEMOCI VYUČUJÍCÍ NEKONAJÍ, O NÁHRADNÍM TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Talentová zkouška LDO probíhá jednotlivě i ve skupině, 1. p., uč. 23.   Připravte si krátkou báseň.

 

POBOČKA V MĚSTCI KRÁLOVÉ :

HUDEBNÍ OBOR–  dle domluvy v Městci Králové

TANEČNÍ  OBOR v Městci Králové 12.6.2020 od 16 do 17. hodin – na tyto termíny není nutná rezervace dopředu

4.9.2020 od 14 do 15 hodin

VÝTVARNÝ OBOR – 27.8. od 13.00 hodin – na tyto termíny není nutná rezervace dopředu

Vzhledem k naplněnosti kapacity školy žádáme veřejnost o dodržení termínů talentových zkoušek pro jednotlivé obory.

V září může být již kapacita školy naplněna a přijetí do ZUŠ pro školní rok 2020/ 2021 nebude možné.

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách a vývěsce ZUŠ 31.8.2020

Přijatí žáci se přihlásí nejpozději do 11.9.2020 v kanceláři ZUŠ