Informace o ochraně osobních údajů účastníků vzdělávání v Základní umělecké škole Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace (dále jen „Správce ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)

pro zajištění vedení povinné dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno´, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, případně místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; datum zahájení a ukončení vzdělávání; údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování vzdělávání, zdravotní pojišťovnu; údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádné nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školským zařízením v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává.

Pro výše uvedený účel dále škola zpracovává osobní údaje zákonných zástupců žáků, studentů  a zaměstnanců školy :

jméno, příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, kontaktní e-mail, telefonické spojení.

Kategorie osobních údajů jsou adresní a identifikační údaje a dále citlivé údaje.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění výkonu činnosti Správcem. Škola bez zákonem stanovených případů nesmí osobní údaje žáků a zákonných zástupců a zaměstnanců školy poskytovat dalším osobám a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. Škola je oprávněna poskytovat je osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo jiným zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu docházky žáka, studenta do ZUŠ a následujících 10 let, nestanoví-li právní předpis nebo pravidla poskytnutého státního příspěvku lhůtu delší. Uchovávání a archivování údajů se řídí dle zákonný požadavků.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) poskytovatel software – JPH Software s.r.o. – školní matrika
b) správce IT – AB-STORE, s.r.o.
c) případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili poskytovatele pod písm. a) a b).

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro plnění povinností Správce při výkonu jeho činnosti. Odmítnutí udělení osobních údajů může znamenat odmítnutí poskytování vzdělávání.

Student, či jeho zákonný zástupce podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR má právo:

  1. vzít souhlas kdykoliv zpět;
  2. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
  3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  4. vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  5. požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
  7. uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, qiwj97c, e-mailem na adresu ptackova@zus-podebrady.cz nebo přímo v kanceláři ZUŠ.

Pověřenec: Václav Jakoubek, TresTech, s.ro., Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4, IČ: 04262719, mail: v.jakoubek@trestech.cz, mobil: +420 725 732 424