Kritéria přijímacích talentových zkoušek

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na hudebním oboru :

 1. Intonační předpoklady – zazpívá jednoduchou lidovou píseň (např. Skákal pes, Já do lesa nepojedu, Běží liška k Táboru)  s doprovodem i bez doprovodu, transpozice, opakuje krátký melodicko-rytmický útvar
 2. Sluchové předpoklady – rozpozná směr melodie, určí vyšší a nižší tón, zopakuje zahraný tón, známá písnička – hledej chybu, počet tónů zahraných harmonicky, poznání vyššího a nižšího tónu z dvojzvuku
 3. Rytmus – ozvěny – schopnost reprodukovat jednoduché rytmické úseky, tečkovaný rytmus, synkopu, triolu
 4. Paměť  – schopnost reprodukovat krátký rytmický či rytmicko – melodický model v 2 a 3 taktu v rozsahu 2 – 4 taktů

Upozorňujeme rodiče, kteří si přejí, aby dítě navštěvovalo výuku klavíru, je bezpodmínečně nutné mít doma akustický klasický nástroj  – pianino, křídlo – elektrické varianty nejsou přípustné !

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na tanečním oboru :

 1. Rytmické cítění – vytleskávání, vydupávání zadaného rytmu
 2. Pohybová koordinace – zopakování krátké pohybové vazby
 3. Zjištění celkových fyzických dispozic – flexibilita

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na výtvarném oboru :

 1. vytrvalost a soustředěnost
 • schopnost dívat se kolem sebe
 • výstižná ikonografická schémata
 • bohatství odpozorovaných detailů

 

 1. bezprostřední uvolněnost výtvarného projevu
 • výtvarná velkorysost
 • svobodné zacházení s formátem
 • užívání výtvarné nadsázky
 • živý barevný projev
 1. tvořivost
 • fantazie a představivost
 • originální řešení otázek
 • variace nápadů

 

Kritéria přijímacích talentových zkoušek na literárně – dramatickém oboru :

 1. Krátká báseň, říkanka
 2. Etuda na zadané téma – improvizace
 3. Pohybová, hlasová a rytmická cvičení

 

Žádná speciální předchozí průprava se nevyžaduje. Hodnocení zúčastněných dětí bude provedeno až po ukončení všech termínů talentových zkoušek. Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny koncem července na našich webových stránkách a ve vývěsce školy. Tyto výsledky určí pořadí přijímání žáků ke studiu na volná místa, případně pořadí náhradníků. Přednostně přijímáme žáky na smyčcové nástroje: violoncello, housle a žesťové nástroje – trubka, lesní roh, pozoun

– přijatý žák se hlásí v prvním týdnu září v kanceláři ZUŠ

– čekatel bude po uvolnění místa kontaktován vedením ZUŠ

– přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím plánem

– množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

– o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy. Upozorňujeme rodiče, že přijatí žáci studují podle platného ŠVP, jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, nejen hru na zvolený nástroj!!

 

Talentové zkoušky pro školní rok 2019/2020

HUDEBNÍ OBOR – 23. 5. + 21. 6. od 13.00 do 17.00 hodin – tyto termíny již jsou naplněny.

Dodatečný termín 27.6.2019 od 15 do 17.30 hodin

Na talentovou zkoušku HO přichází děti jednotlivě do určené učebny, po zaregistrování v našem rezervačním systému  – odkaz bude zde na stránkách na začátku května 2019.

Odkaz na rezervaci termínu 27.6.

https://zuspodebrady.reenio.cz/cs/#/term/85319/2019-06-27;viewMode=day

VÝTVARNÝ OBOR – 20.5. + 13. 6. od 16.00 do 17.30 hodin  –  na tyto termíny není nutná rezervace dopředu

Talentová zkouška VO probíhá 2 x 45 minut,

2. p., uč. 49 + 45: 16.00 – 17.30 hodin

 1. kresba tužkou, malba vodovými barvami, 2. modelování z keramické hlíny

ŽÁDÁME O VČASNÝ PŘÍCHOD – nejdéle do 16.15 hodin. 

 

TANEČNÍ OBOR –  24. a 25. 6. od 15.00 do 17.00 hodin – na tyto termíny není nutná rezervace dopředu

Talentová zkouška TO probíhá cca půl hodiny po skupinách,

 1. p.,  uč. 30  15.00 + 15.30 + 16.00 + 16.30 do 17 hodin

 

 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR– 27.5. + 24. 6. od 16.00 do 18.00 hodin – na tyto termíny není nutná rezervace dopředu

Talentová zkouška LDO probíhá jednotlivě i ve skupině, 1. p., uč. 23

 

POBOČKA V MĚSTCI KRÁLOVÉ :

 

HUDEBNÍ OBOR–  dle domluvy

TANEČNÍ  OBOR–  21.6. od 15 do 17. hodin – na tyto termíny není nutná rezervace dopředu

VÝTVARNÝ OBOR – 23.5.  a  13. 6. od 15.00 do 17.00 hodin – na tyto termíny není nutná rezervace dopředu

Vzhledem k naplněnosti kapacity školy žádáme veřejnost o dodržení termínů talentových zkoušek pro jednotlivé obory.

V září může být již kapacita školy naplněna a přijetí do ZUŠ pro školní rok 2019 / 2020 nebude možné.

Výsledky talentových zkoušek budou koncem měsíce července zveřejněny na webových stránkách a vývěsce ZUŠ.

Přijatí žáci se přihlásí nejpozději do 9.9.2019 v kanceláři ZUŠ.

Upozornění rodičům : Informace o výsledcích talentových zkoušek 2019 jsou vyvěšeny v informační tabuli u vchodu do ZUŠ a na webu  www.zus-podebrady.cz. od konce července. Ke kontaktu školy s rodiči dětí, které prošly talentovou zkouškou ( přijatí i čekatelé ),  je nutné vyplnit a zaslat elektronickou přihlášku, která je připravena na webu školy. Přijatí žáci se budou hlásit v kanceláři školy do 6. 9. 2019 Čekatelé mohou být , podle naplněnosti kapacity školy, přijati ke studiu během září. Nepřijatí žáci mají možnost nové talentové zkoušky v červnu 2020 ( pro školní rok 2020/2021).

Předškolní děti 3-5 leté mohou být přijaty do výuky Dětské akademie ( hudebně pohybová výuka ) bez talentových zkoušek. Elektronickou přihlášku posílejte vyplněnou na webu školy i během září. První informativní schůzka bude ve čtvrtek 12. 9. od 15 hodin v 1. poschodí, učebna č. 30 – Taneční sál.

Zápis přijatých dětí bude v pondělí  3. 9. 2018 od 9 do 12 hodin v kanceláři ZUŠ ve 3. poschodí a  další dny 4. –  7. 9. od 12.30 do 17 hodin.  Schůzka rodičů nově přijatých dětí 5 – 7 letých do PHV a na hudební obor i starších dětí, bude ve čtvrtek 12. 9. od 16 hodin ve 1. poschodí učebna č. 23 – Hudební sál. Pokud se nebudete moci k zápisu nebo na schůzku dostavit a máte zájem nebo nemáte zájem o výuku na ZUŠ, oznamte nám to prosím telefonicky nebo emailem reditelka@zus-podebrady.cz

Rodiče žáků školy, kteří pokračují ve výuce, vyplní novou přihlášku jen tehdy, pokud se změní jakékoli údaje uvedené v současné přihlášce.  Případnou odhlášku z výuky zasílejte písemně na ptackova@zus-podebrady.cz

Další informace na tel. 724 783 866, 724 783 867, 325 612 277.